Tisk
PDF

Dohoda o provedení práce

 

STÁHNOUT VZOR - DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v plném pracovním poměru. K plnění svých úkolů nebo k zabezpečení potřeb firmy mohou uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Témto případem je například právě dohoda o provedení práce.

Základním pracovněprávním vztahem má být pracovní poměr. Zákoník práce však v sobě zahrnuje možnost zaměstnavateli i zaměstnanci, uzavřít kromě pracovní smlouvy též některou z dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr a to dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce se sjednává obvykle na provedení konkrétního úkolu. Na určitý vymezený pracovní úkol. Může se jednat o vytvoření konkrétního softwarového programu, překladu, přednášky, databáze, DTP grafiky apod. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v daném kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

V případě dohody o provedení práce zákon neupravuje formu a ponechává jí tak na vůli stran, jestli bude uzavřena v písemné nebo ústní formě. Obecně se však použijí ustanovení o pracovním poměru, to ovšem neplatí, pokud jde o problematiku odstupného, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměnu z dohody.

Dohoda o provedení práce tak bude záležet na vzájemném ujednání obou smluvních stran. Z toho důvodu tak lze jen doporučit uzavření této smlouvy písemně, aby se předešlo případným sporům.

Posted in : Vzory ke stažení + Vzory smluv